}

Verantwoordelijkheid voor Orionees

Orion is een organisatie bestaande uit ruim 3.000 hoogopgeleide professionals. We willen een bedrijf zijn dat zinvolle werkmogelijkheden biedt in een goed beheerde en veilige werkomgeving waarin mensen gelijk en eerlijk worden behandeld. Onze medewerkers worden aangemoedigd om hun persoonlijke ontwikkeling te bevorderen. Wij geloven dat welzijn op het werk het resultaat is van samenwerking en gezamenlijke inspanningen.

 

Bevordering van gelijkheid en rechtvaardigheid

Het personeelsbeleid van Orion biedt het kader voor het opstellen van plannen voor gelijke kansen in alle landen waarin we actief zijn, met inachtneming van de lokale landspecifieke wetgeving. Onze vestigingen in Finland voldoen aan het plan voor gelijkheid dat is opgesteld om gelijkheid op de werkplek te ondersteunen en te bevorderen op het gebied van werving, salariëringssystemen, balans tussen werk en privé en onderwijskansen. Bij het ontwikkelen van arbeidsomstandigheden en operationele praktijken houden we rekening met deze aspecten van gelijkheid. De werkgroep voor de ontwikkeling van gelijkheid op onze Finse locaties bestaat uit vertegenwoordigers van alle groepen van medewerkers en de werkgever.

Bij onze Finse activiteiten wordt salarisgelijkheid beoordeeld aan de hand van een salarismappingmethode zoals gespecificeerd in de Finse wet inzake gelijkheid tussen vrouwen en mannen. De uitkomst van deze mapping wordt gecontroleerd en beoordeeld door het management en vertegenwoordigers van medewerkers van Orion, en waar nodig worden corrigerende maatregelen overeengekomen.


In besluitvormingsprocessen omtrent het personeelsbeleid en bij de uitvoering van beslissingen houden we rekening met de mening van medewerkers. Naast verplichte werkgevers-werknemersforums hebben onze managers en de HR-afdeling regelmatig informele bijeenkomsten met medewerkers en vertegenwoordigers van medewerkers.

 

Personeelswerving

Orion biedt kansen voor een breed scala aan professionals met verschillende educatieve en professionele achtergronden. We willen een aantrekkelijke werkgever zijn voor getalenteerde professionals.


Onze werving is erop gericht om competente en gemotiveerde medewerkers te vinden om onze huidige en toekomstige doelstellingen te ondersteunen. Werving biedt ons ook kansen om de competenties binnen onze organisatie te ontwikkelen. We bevorderen interne mobiliteit via jobrotatie. Wisseling van functie wordt gezien als een middel om verandering te stimuleren en als een kans voor professionele ontwikkeling binnen Orion.


Orion wil een aantrekkelijke werkgever zijn voor toekomstige talenten. Aan studenten bieden we binnen ons bedrijf mogelijkheden voor een vakantiebaan of afstudeeropdracht in verschillende functies. Daarnaast bieden we een specifiek zomerstageprogramma voor universitaire studenten. Het ‘Fase 1’-zomerstageprogramma biedt universiteitsstudenten de mogelijkheid praktijkervaring op te doen op het gebied van natuurwetenschappelijke, farmaceutische, technische of economische wetenschappen.

 

Bevordering van personeelsontwikkeling en goede prestaties

Orion bevordert de ontwikkeling van competenties en biedt tal van opleidingsmogelijkheden voor een breed scala aan onderwerpen die verband houden met functiespecifieke taken en praktijken op de werkplek. We bieden Orionees zowel interne als externe opleidingsmogelijkheden. Ons doel is dat onze medewerkers over de nodige competenties beschikken om de implementatie van de strategie van Orion te ondersteunen. Managers zijn ervoor verantwoordelijk dat iedereen in hun organisatie bekend is met de strategische doelen van Orion, de doelstellingen op afdelingsniveau en met hun persoonlijke doelstellingen. Managers spelen ook een sleutelrol in de competentieontwikkeling van de organisatie en de medewerkers. Daarom blijven we investeren in het ontwikkelen van de competenties van onze managers.


De competentievereisten op het niveau van de Groep worden uit de strategie afgeleid en worden jaarlijks bepaald door onze senior managers. De vereisten van operationele eenheden en functies worden bepaald door de respectievelijke managementteams, en de vereisten voor afdelingen en individuele taken worden bepaald door afdelingen en in de Samen slagen!-gesprekken. Tijdens deze gesprekken wordt ook het niveau van de vereiste competenties beoordeeld en worden de ontwikkelingsbehoeften gedefinieerd.


Onze leiderschapsprincipes schetsen de manier waarop Orion leiding geeft aan mensen en hoe medewerkers moeten handelen als lid van de werkgemeenschap. De vier belangrijkste thema's hierbij zijn Leidinggeven als coach, Vaardigheden om samen te werken en persoonlijk leiderschap, Klantgericht leiderschap en Leiderschap in samenwerkingspartnerschap. Op niveau van de Groep bieden we een trainingsprogramma genaamd ‘Als leidinggevende in Orion’ voor het ontwikkelen van management- en leiderschapsvaardigheden. Managementtraining is verplicht voor alle managers in alle landen. Op deze manier worden onze managementcultuur, ons beleid en onze principes gelijkelijk geïmplementeerd op alle locaties in heel Orion.


Voor het ontwikkelen van competenties en manieren van werken bieden we een trainingsprogramma genaamd ‘Als een specialist in Orion’ voor medewerkers die in een gespecialiseerde functie werkzaam zijn. Het programma omvat onderwerpen als zakelijk inzicht, communicatie en samenwerking.


We bevorderen ook op Orion afgestemde trainingsprogramma's voor competentieontwikkeling voor strategische onderwerpen, zoals leiderschap, zakelijk inzicht en partnerschapbeheer. Deze trainingen worden aangeboden aan managers, specialisten en het midden- en topmanagement. Sommige trainingen zijn verplicht, zoals verschillende trajecten op het gebied van Goede productieprocessen en cursussen met betrekking tot milieu, gezondheid en veiligheid.


De professionele vaardigheden van medewerkers zijn essentieel voor het handhaven van de kwaliteit en veiligheid van de producten van Orion en evenzeer voor de naleving van de regelgeving bij het productieproces. Regelgeving schrijft voor dat alle medewerkers van wie de prestaties direct of indirect de kwaliteit of de veiligheid van een geneesmiddel beïnvloeden, regelmatig een Good Manufacturing Practices-training krijgen en dat goed traceerbare documentatie beschikbaar is omtrent hun bekwaamheid, gevolgde trainingen en vertrouwdheid met de richtlijnen met betrekking tot de vereiste operationele praktijken. De nauwkeurige documentatie in ons trainingsgegevenssysteem stelt ons in staat om de competentievereisten van individuele taken in onze toeleveringsketen en van hooggekwalificeerde taken nauwkeurig te beheren. Hetzelfde geldt voor informatie over de kwalificaties en trainingsgeschiedenis van de medewerkers.


Al onze nieuwe medewerkers doorlopen een uitgebreid introductieprogramma voor hun functie. Naast functiespecifieke introducties heeft Orion ook een eOnboarding-programma, dat dient ter ondersteuning van de kennismaking met het bedrijf en bijvoorbeeld onze strategie, operationele praktijken en bedrijfsomgeving.


In 2019 hebben we in Orion over de hele linie 360- en 180-graden-beoordelingen uitgevoerd als instrument voor het ontwikkelen van competenties. Bij de 360-​​graden-beoordeling kregen managers persoonlijke feedback van hun ondergeschikten, collega's en hun eigen leidinggevende. Daarnaast kan aan vertegenwoordigers van onze externe partners worden gevraagd om feedback te geven, ter ondersteuning van de ontwikkeling van strategische partnersamenwerking. Medewerkers in expertfuncties kregen 180-graden-feedback van hun managers en collega's. Teamleiders zonder formele leidinggevende functie werden ook beoordeeld door middel van een vragenlijst.

Het doel van ons talentmanagementproces is om de carrièremogelijkheden en ontwikkelingsmogelijkheden van elke medewerker te bevorderen en ervoor te zorgen dat we genoeg mensen in huis hebben met het vermogen om te vernieuwen en te veranderen. Persoonlijke wensen voor loopbaan en ontwikkeling worden met de leidinggevende besproken in het Samen slagen!-gesprek.

We voeren jaarlijks functioneringsgesprekken met het voltallige personeel. Het Samen slagen!-gesprek is een instrument om te bespreken hoe de doelstellingen van de Groep zijn gekoppeld aan de functie van de individuele medewerker. Onderdeel van deze gesprekken is het opstellen van persoonlijke doelen en het evalueren van de prestaties tijdens de beoordelingsperiode. We stellen ook vast welke acties nodig zijn om competenties te ontwikkelen en het welzijn op het werk te ondersteunen.

 

Gezondheid, veiligheid en welzijn op het werk

We willen ervoor zorgen dat elke Orionee na een werkdag veilig en gezond naar huis kan. Door middel van beheer van de gezondheidsrisico's bij Orion zorgen we ervoor dat elke medewerker arbeidsgeschikt is en niet wordt blootgesteld aan beroepsziekten. We willen onze medewerkers een gezonde en veilige werkomgeving en een goed functionerende werkgemeenschap bieden, ondersteund door een inspirerende werksfeer en goed management.

We zijn toegewijd om onze prestaties te verbeteren. Onze doelstelling op lange termijn is nul ongevallen. Daarnaast hebben we op het niveau van de Groep twee belangrijke prestatie-indicatoren vastgesteld met betrekking tot gezondheid, veiligheid en welzijn op het werk. De doelstelling voor de frequentie van incidenten met verzuim van eigen medewerkers (LTIF 1) was 3,5 voor 2019. We streven er ook naar om het ziekteverzuim terug te dringen.

Onze activiteiten op het gebied van veiligheid en welzijn op het werk zijn gericht op het voorkomen van gevaarlijke situaties en beroepsziekten en -letsels. Acties op het gebied van welzijn op het werk zijn ook gericht op het bevorderen en ondersteunen van de werkvaardigheden en functionele capaciteiten van elke Orionee. We volgen onze voortgang ten opzichte van onze gezondheids- en welzijnsdoelstellingen met behulp van een verscheidenheid aan andere indicatoren, zoals antwoorden op gezondheidsonderzoeken van medewerkers. Bijzondere aandacht wordt besteed aan verzuim als gevolg van aandoeningen van het bewegingsapparaat.

In overeenstemming met ons EHS-beleid worden onze activiteiten op het gebied van gezondheid en veiligheid op het werk beheerd volgens het leidende principe van voortdurende verbetering. De toegepaste praktijken bij het beheer en de ontwikkeling van gezondheid en veiligheid op het werk worden bepaald in het EHS-beheersysteem van de Groep, gebaseerd op de principes die zijn vastgelegd in de ISO-normen. In het EHS-beheersysteem zijn procedures vastgelegd voor het voorspellen, voorkomen en identificeren van niet-naleving en uitzonderlijke situaties die mogelijk gevaarlijk kunnen zijn voor het milieu, de gezondheid of de veiligheid op het werk, en voor de corrigerende maatregelen die moeten worden genomen.

 

 

Orionbvbaweb - version May 2021