}

Beoordeling van de CO2-voetafdruk van de droogpoederinhalatoren van Orion

Orion voerde in 2021 een beoordeling van de koolstofvoetafdruk uit voor het hele Easyhaler®-productassortiment. Dit is een continuüm voor de eerste LCA die in 2019 gebeurde voor een selectie van het Easyhaler®-gamma. Volgens de nieuwste beoordeling is de gemiddelde CO2-voetafdruk van één inhalator 0,580 kg CO2e. Als we kijken naar de klimaatimpact van inhalatietherapie, hebben droogpoederinhalatoren een minimale ecologische voetafdruk.

Beoordeling van de koolstofvoetafdruk van de droogpoederinhalatoren van Orion

In Europa hebben 30 miljoen mensen met astma verschillende medicijnen nodig voor de behandeling van astmasymptomen zoals kortademigheid of hoesten. De meeste medicijnen worden ingenomen via inhalatoren. Dit zijn apparaten die poeder of aerosolformulering van medicijnen in de longen afgeven. Het ontwikkelen en produceren van deze inhalatoren heeft uiteraard milieueffecten.

Orion voerde de beoordeling van de koolstofvoetafdruk uit voor het hele Easyhaler®-productassortiment in 20211. Dit is een continuüm voor de initiële levenscyclusanalyse (LCA) die in 2019 werd uitgevoerd voor een selectie van Easyhaler-producten2. Volgens deze nieuwste beoordeling is de gemiddelde CO2-voetafdruk van één inhalator 0,580 kg CO2e.

We wensten een beter inzicht te krijgen in de klimaatimpact en beter begrijpen welke impact ons Easyhaler-productassortiment heeft op het milieu. LCA is de tool die daarvoor geschikt is. Er wordt gekeken naar de milieueffecten van een product gedurende zijn hele levensduur, meestal onderverdeeld in verschillende stadia, zoals grondstofgewinning, productie, distributie, gebruik en verwijdering. LCA is een hulpmiddel om robuuste informatie te geven over de milieueffecten van een product, maar ook om te bepalen waar reductie-inspanningen op gericht moeten zijn.

De eerste LCA werd in 2019 uitgevoerd voor een Easyhaler droogpoeder-inhalator, voor de behandeling van astma en chronische obstructief longlijden (COPD). Easyhaler is een goed voorbeeld van de inspanningen die we sinds 1980 leveren voor het milieu. Een van de oorspronkelijke ontwikkelingsdoelen van Easyhaler was namelijk om omwille van milieuredenen een drijfgasvrije inhalator te produceren. Het Montreal Protocol van 1987 verbood het gebruik van ozonafbrekende drijfgassen van chloorfluorkoolwaterstoffen (CFK) voor inhalatieproducten zoals afgemeten dosisinhalatoren (MDI's). Sinds de inwerkingtreding van het Montreal-protocol is het gebruik van de meeste ozonafbrekende stoffen gestopt of in ieder geval afgenomen. CFK's werden vervangen door het drijfgas hydrofluoralkaan (HFA/HFK), en het gebruik ervan is nog steeds toegestaan in MDI-medicatie. In MDI's worden drijfgassen tijdens gebruik uitgestoten en na productverwijdering vrijgegeven. Deze drijfgassen, HFK's, zijn krachtige broeikasgassen met ongeveer 1300 keer meer aardopwarmingsvermogen dan koolstofdioxide. Daarnaast is de koolstofvoetafdruk van individuele MDI-producten is nog steeds 10-37 keer hoger dan die van droogpoederinhalatoren (DPI's)3. Op basis van eerdere beoordelingen is gerapporteerd dat DPI's een koolstofvoetafdruk hebben tussen 1,5 en 6 kg CO2e voor inhalator met 200 dosissen4.

De cradle-to-grave LCA werd uitgevoerd voor het volledige Easyhaler-productassortiment, inclusief de drie producten die beschikbaar zijn voor de behandeling van astma en COPD (budesonide-formoterol, salmeterol-fluticason en budesonide). Voor elke inhalator werd de meest gangpbare sterkte en dosisaantal gebruikt voor de beoordeling. De analyse had betrekking op de grondstoffengewinning, de voorbereiding van de materialen, transport, fabricage, verwerking en montage, distributie en verwijdering. De gegevens voortgekomen uit levenscyclusinventarisatie zijn gebaseerd op onze eigen metingen en gegevens, en daarnaast verzameld bij leveranciers, en op internationaal beschikbare databanken voor levenscyclusinventarisatie. Analyses werden uitgevoerd volgens de ISO 14040 LCA-standaard en geverifieerd door een gecertificeerde onafhankelijke derde partij, Carbon Footprint Ltd.

De resultaten geven de geschatte milieueffecten weer voor het maken, gebruiken en verwijderen van de inhalator. Om een holistisch inzicht in de milieueffecten te verkrijgen, werden verschillende milieu-indicatoren in de beoordeling opgenomen, zoals klimaatverandering, toxiciteit en watergebruik. Voor de meeste indicatoren was fabricage de belangrijkste bron van milieueffecten, die goed was voor ongeveer 60% (spreiding 54-65%) van de koolstofvoetafdruk. Ter vergelijking: emissies door distributie waren goed voor minder dan 2%, wat aangeeft dat het meeste potentieel voor verbetering moet worden gezocht in fabricageprocessen. Hierbij plaatsen we een kanttekening dat de resultaten van de levenscyclusanalyse (LCA) altijd afhankelijk zijn van de berekeningsmethode, reikwijdte en gebruikte aannames en dat deze onze inzichten op het moment van publicatie weerspiegelen.

 

Koolstofvoetafdruk voor één Easyhaler, 0,580 kg CO2e

 

 

Gemiddelde van Easyhaler-producten, spreiding 0,084-0,650 kg. Voor elke inhalator werd de meest gangbare sterkte en het meest gangbare dosisaantal gebruikt voor deze analyse.

API: actief farmaceutisch ingrediënt

 

De werkzaamheid en veiligheid van de behandeling van ziekten van patiënten zijn van het grootste belang. Daarnaast streven we er steeds meer naar om rekening te houden met de milieuaspecten. Voor het terugdringen van de milieueffecten richten we ons op de volledige levenscyclus van het product, bijvoorbeeld door naar energiebesparingen te streven, in fabrieken over te schakelen op volledig groene stroom en het afvalwaterbeheer te verbeteren. We richten onze inspanningen ook op het waarborgen van een verantwoorde toeleveringsketen. Patiënten met astma of COPD en behandelende artsen zijn zich steeds meer bewust van klimaatverandering en dit beïnvloedt zelfs hun behandelkeuzes. Als we kijken naar de klimaatimpact van inhalatietherapie, hebben DPI's een minimale koolstofvoetafdruk in vergelijking met MDI's.

Deze LCA werd gebruikt als basis voor het compenseren van de uitstoot van het Easyhaler-productassortiment door programma's te ondersteunen die dezelfde hoeveelheid kooldioxide verwijderen die gedurende de levensduur van het product in de atmosfeer wordt uitgestoten. Beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg kunnen zich registreren en meer ontdekken over de koolstofneutraliteit van Easyhaler op wehale.life.

 

Samenvatting van het Carbon Life Cycle Assessment Report 2021 van Orion

 

  1. Product Carbon Footprint: Life Cycle Assessment Report for Orion Corporation, Orion Pharma. A study of 6 varieties of Easyhalers. Carbon Footprint Ltd 2021. Samenvattend document.
  2. Product Carbon Footprint: Life Cycle Assessment Report for Orion Corporation, Orion Pharma. A study of 4 varieties of Easyhalers. Carbon Footprint Ltd 2020. Samenvattend document.
  3. Medical and Chemicals Technical Options Committee. 2018 Assessment Report. Beschikbaar op: https://ozone.unep.org/science/assessment/teap/. [Accessed 13 February 2020].
  4. Wilkinson AJK et al. BMJ Open 2019;9:e028763.doi:10.1136/bmjopen-2018-028763

 

Orionbvbaweb - version May 2021