}

Milieu

Bij Orion investeren we in verantwoordelijkheid voor het milieu gedurende de volledige levenscyclus van het product. De belangrijkste milieueffecten van onze activiteiten vloeien voort uit het gebruik van materialen, energie en water. De nadruk van milieubeheer ligt op de efficiëntie van materialen en energieverbruik, emissies in lucht, afvalwater, en de procedures voor het selecteren en aansturen van leveranciers en partners.

 

Het is onze verantwoordelijkheid als bedrijf om onze impact op het milieu te erkennen en te beheren en de milieubelasting van ons bedrijf te verminderen. In het milieu-, gezondheids- en veiligheidsbeleid van Orion definiëren we onze toewijding op het niveau van de Groep en zetten we uiteen hoe we milieukwesties beheren en het welzijn van onze medewerkers bevorderen. Ons EHS-beheersysteem voor het beheren, bewaken en ontwikkelen van milieukwesties omvat ook energie-efficiëntie, procesveiligheid, en gezondheid en veiligheid op het werk. Het EHS-beheersysteem zorgt voor effectief beheer en naleving van de geldende wetgeving, maar ook van andere voorschriften en vereisten met betrekking tot onze bedrijfsvoering.

Het milieubeheersysteem is gebaseerd op de principes die zijn uiteengezet in de ISO 14001-milieunorm. Bij de ontwikkeling van energie-efficiëntie passen we de principes en praktijken van het ETJ+ -energiebeheersysteem toe, in overeenstemming zijn met de ISO 50001-norm. Bij het beheer van gezondheid en veiligheid op het werk passen we de OHSAS 18001-richtlijnen toe, evenals de ISO 45001-norm die de huidige norm in de toekomst zal vervangen. Het beheer van EHS-aangelegenheden wordt gemonitord door middel van jaarlijkse interne audits. We zijn vastbesloten om onze prestaties op het gebied van milieu, gezondheid en veiligheid voortdurend te verbeteren en streven ernaar onze hoge doelstelling voor het beheer daarvan te verwezenlijken.

 

Milieuaspecten, onze benaderingen en doelstellingen

We hebben de belangrijkste milieuaspecten voor de Orion Groep en haar bedrijven geïdentificeerd. Deze betreffen het verbruik van grondstoffen, energie en water, emissies in lucht en afvalwater en de hoeveelheden afval die door onze bedrijfsvoering ontstaan. De belangrijkste milieuaspecten van Orion en de daaraan gerelateerde benaderingen om onze prestaties op die gebieden voortdurend te verbeteren, zijn de volgende:

 

Materiaalefficiëntie

 • We weten wat de meest centrale materiaalstromen in onze productieactiviteiten zijn. We identificeren de items die ontwikkeld moeten worden om onze afvalstromen te minimaliseren. We sturen onze recycleerbare overtollige materialen door voor verdere terugwinning.
 • Wij vervaardigen onze producten de eerste keer meteen goed.
 • We brengen het aandeel gevaarlijk afval van ons totale afval terug.

Afvalwaterbeheer

 • We weten wat de kwaliteit van ons afvalwater is.
 • We verminderen de door onze operationele locaties veroorzaakte milieubelasting van waterwegen door de residuen van schadelijke chemicaliën in ons afvalwater te minimaliseren.

Energie-efficiëntie

 • Ons doel is om efficiënt energiegebruik te verbeteren en ons energieverbruik te verminderen door de praktijken toe te passen die zijn vastgelegd in ons Energiebeheersysteem.
 • We nemen deel aan de door brancheorganisaties opgezette energie-efficiëntieprogramma's die voor ons relevant zijn.

Emissies in de lucht
en klimaatverandering

 • We dragen bij aan het voorkomen van klimaatverandering door onze uitstoot van broeikasgassen, CO2e en VOS terug te dringen.

 

Beheer van duurzaamheid van onze leveranciers

 • We verwachten van onze leveranciers dat zij blijk geven van hun toewijding aan de Gedragscode voor leveranciers van Orion en aan onze eigen verplichtingen. We zetten ons in om het beheer en de bewaking van milieu-, gezondheids-, veiligheids- en ethische kwesties in de toeleveringsketen te verbeteren. 

 

We meten en monitoren voortdurend kwesties die verband houden met het milieu. De twee kerncijfers van duurzame milieuontwikkeling zijn opgenomen in de strategische KPI's die de implementatie van onze Groepsstrategie bewaken.

 • Energiebesparende maatregelen, MWh-besparing in ons energieverbruik

We verbinden ons aan de verlengingsperiode van het gezamenlijke Energie-efficiëntieprogramma voor leden van de Finse industriefederatie (EK). In het nieuwe programma is de besparingsdoelstelling voor 2025 7,5% van het energieverbruik in 2016 en het tussentijdse streefcijfer is 4% in 2020. Voor Orion betekent dit een besparingsdoelstelling van iets meer dan 12 GWh.

 • Percentage gevaarlijk afval van ons totale afval

Ons doel is om met name de hoeveelheid gevaarlijk afval te verminderen, maar tegelijkertijd ook onze totale afvalstromen.

 

Verminderen van farmaceutische residuen

Bij Orion besteden we bijzondere aandacht aan resten van geneesmiddelen in het milieu.

Geneesmiddelen kunnen op verschillende manieren in het milieu terechtkomen, namelijk als gevolg van afvalwater van productiefaciliteiten, geneesmiddelen die door patiënten worden geconsumeerd en vervolgens uitgescheiden, en onjuiste verwijdering van ongebruikte en verlopen medicijnen.
Bij Orion beoordelen we de potentiële milieueffecten van onze producten door te denken in temen van levenscyclus, te beginnen bij de productontwikkelingsfase. Voor alle nieuwe producten voeren we een milieurisicobeoordeling uit, zoals vereist voor markttoegang, om eventuele risico's te identificeren die de stoffen in de producten kunnen veroorzaken wanneer ze in de natuur terechtkomen, en om manieren te vinden voor het voorkomen van deze risico's in onze eigen activiteiten. We voeren voortdurend milieueffectbeoordelingen van onze productieactiviteiten uit, en bij de productie van actieve farmaceutische bestanddelen streven we naar groene chemie. Het verkorten en verlichten van farmaceutische productieprocessen leidt eveneens tot vermindering van de hoeveelheid gebruikte chemicaliën.

Het terugdringen van de milieueffecten van geneesmiddelenproductie en het beheersen van risico's in fabrieken is essentieel. We zijn erin geslaagd om de resten van geneesmiddelenproductie aanzienlijk terug te dringen door middel van het door ons ontwikkelde afvalwaterbeheersysteem.

Dit proces is gebaseerd op een afzonderlijk afvoersysteem, waarbij afvalwater met verbindingen die ongeschikt zijn voor een biologische zuiveringsinstallatie of een risico op milieueffecten met zich meebrengen, wordt gescheiden van de rest van het afvalwater. Het risicovolle afvalwater wordt naar speciale tanks geleid en op de aangewezen manier behandeld. Het extra water wordt zo efficiënt mogelijk verdampt en de reststoffen worden op verantwoorde wijze verbrand als gevaarlijk afval.

Verantwoordelijk zijn betekent niet alleen dat we onze eigen processen in onze operationele vestigingen voortdurend moeten verbeteren, maar ook dat we ons inzetten voor streng beheer en bewaking van de duurzaamheid van onze wereldwijde toeleveringsketen. We hebben strenge vereisten opgesteld om ervoor te zorgen dat materialen alleen bij verantwoordelijke leveranciers worden ingekocht. Farmaceutische stoffen in het milieu is een van de criteria waarmee in het inkoopproces rekening wordt gehouden. We doen dit door middel van beoordelingsvragenlijsten, door risicogebaseerde duurzaamheidsaudits uit te voeren, en door met leveranciers noodzakelijke corrigerende maatregelen overeen te komen en erop toe te zien dat deze achteraf worden opgevolgd.

De aanwezigheid van farmaceutische stoffen in het milieu is meestal het gevolg van het gebruik van geneesmiddelen. Ze komen in het milieu terecht doordat ze worden uitgescheiden of via het afvalwater van douchen. Ons belangrijkste aandachtspunt is patiënten op de juiste manier te voorzien van werkzame en veilige geneesmiddelen wanneer ze deze nodig hebben. Geneesmiddelen helpen patiënten alleen als ze op voorschrift van een beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg worden ingenomen. Het is een complex probleem: geneesmiddelen zijn een integraal onderdeel van het welzijn van mens en dier, maar ze hebben duidelijk een effect op het milieu.

 

Waarborgen van effectief EHS-beheer

Effectief EHS-beheer (Environment, Health, Safety ; EHS) betekent efficiënter gebruik van hulpbronnen en het terugdringen van afval en is daarom de sleutel tot voortdurende verbetering van de milieuprestaties van onze activiteiten. Het EHS-beleid (milieu, gezondheid en veiligheid) van de Groep is bepalend voor onze inzet voor een gezond milieu. Het EHS-beheersysteem is de leidraad bij al onze activiteiten op alle productielocaties. We hebben duidelijke procedures ontwikkeld voor het functioneren van ons EHS-beheersysteem en voor het voorspellen, voorkomen en observeren van uitzonderlijke gebeurtenissen en situaties en voor het nemen van corrigerende maatregelen.

Er vinden regelmatige EHS-risicobeoordelingen plaats om mogelijke tekortkomingen en gevallen van niet-naleving te identificeren. Het management van de Groep voert een algehele beoordeling van de EHS- en energiebeheersystemen uit in het kader van jaarlijkse managementbeoordelingen. We hebben ontwikkelingsprogramma's opgesteld met doelstellingen, actieplannen en voortgangsbewaking. We verzamelen systematisch gegevens en beoordelen items binnen het kader van de EHS- en energiebeheersystemen.

We houden regelmatig interne EHS-audits en we laten duurzaamheidscontroles uitvoeren door regelgevende instanties en onze samenwerkingspartners op onze locaties. We ontvangen ook meldingen en bezorgde berichten over milieuschade en veiligheid van instanties buiten ons bedrijf, zoals samenwerkingspartners of omwonenden.

Ons EHS-informatiesysteem registreert waarnemingen, volgt deze op met corrigerende maatregelen en deelt informatie binnen de hele organisatie. Het systeem verzamelt informatie over veiligheids- en milieuobservaties, letsel, audits en inspecties, en over corrigerende maatregelen met betrekking tot deze meldingen. Met het systeem wordt beoogd om een ​​consistent EHS-bedrijfsmodel voor de hele Groep in het leven te roepen.

Door onze operationele omgeving te observeren, kunnen we gevaarlijke situaties voorkomen en onze prestaties verbeteren. Jaarlijks worden bij Orion zo'n 3.000 veiligheids- en milieuobservaties gedaan en in de loop der jaren zijn we op dit gebied steeds actiever geworden.

 

Bewaking van onze milieuprestaties

Het meten van onze prestaties is essentieel bij het beheren van duurzaamheid. We hebben de belangrijkste milieuaspecten van onze bedrijven geïdentificeerd en onze aanpak bepaald voor het verbeteren van onze prestaties op die gebieden. Voor sommige aspecten is het bewaken en rapporteren van onze milieuprestaties verplicht, op grond van vereisten die zijn gespecificeerd in de milieuvergunningen. Nog belangrijker is dat het verzamelen van gegevens en het beoordelen van indicatoren voor ons een instrument is om onze eigen prestaties te verbeteren.

We handelen in overeenstemming met milieuwetten, milieuvergunningen en andere milieuvereisten. We streven ernaar om aan de hoogste milieunormen in de sector te voldoen.

De aanvaardbare maximale niveaus van emissies in lucht, bodem en water, evenals de methoden en toepassingsgebieden voor het meten, monitoren en rapporteren met betrekking tot milieueffecten, zijn vastgelegd in locatiespecifieke milieuvergunningen.

 

 

Orionbvbaweb - version May 2021

CO2-voetafdruk droogpoeder-inhalatoren