}

Duurzaam beheer van de levenscyclus van farmaceutische producten

Duurzaamheid bij Orion betekent een evenwicht vinden tussen sociale, economische en ecologische factoren en is een principe dat ingebouwd is in onze gemeenschappelijke waarden. We houden rekening met deze aspecten gedurende de volledige levensduur van een product, van onderzoek en ontwikkeling en vervaardiging tot gebruik door de patiënt en verwijdering aan het einde van de levensduur.

 

 

R&D

In onze R&D-activiteiten betekent onze betrokkenheid bij het opbouwen van welzijn dat we werkzame en veilige geneeskundige behandelingen ontwikkelen voor onvervulde medische behoeften, uitgaand van innovatie en met inachtneming van de hoogste kwaliteitsnormen. We zijn toegewijd aan hoge ethische normen met betrekking tot farmaceutisch onderzoek en ontwikkeling.

Voor alle nieuwe producten voeren we milieu-, gezondheids- en veiligheidsrisicobeoordelingen uit voordat de productie van start gaat.

 

Productie en inkoop van chemicaliën en grondstoffen

Leveranciers zijn verplicht om te voldoen aan vereisten voor Goede Praktijken (GxP), en daarnaast verwachten we, in overeenstemming met onze Gedragscode voor Derden en Duurzaamheidsvereisten voor Leveranciers, dat onze leveranciers blijk geven van hun inzet voor duurzame en ethische praktijken. We kopen onze materialen alleen in bij leveranciers van wie we de kwalificaties hebben gecontroleerd. We voeren GxP-audits uit naar de activiteiten van onze GxP-kritische zakenpartners en leveranciers. We nemen altijd monsters van grondstoffen en analyseren deze voordat we ze goedkeuren voor productie.

We beheren en bewaken ook de naleving van de milieu-, gezondheids- en veiligheids- (EHS) en ethische voorschriften van onze leveranciers. Ons risicogebaseerde duurzaamheidsprogramma heeft in 2018 twaalf duurzaamheidsaudits op locatie uitgevoerd. In 2018 hebben we vooruitgang geboekt bij het verder integreren van duurzaamheid in de processen en dagelijkse activiteiten van onze inkoopafdeling. We hebben ons in 2018 ook aangesloten bij het initiatief voor een duurzame toeleveringsketen (Pharmaceutical Supply Chain Initiative (PSCI)) om verantwoorde praktijken te bevorderen en om best practices in de sector te delen en te leren.

 

Productvervaardiging / Eigen fabrieken

We hebben de belangrijkste milieuaspecten voor de Orion Groep in kaart gebracht en zijn voortdurend bezig met het verbeteren van onze prestaties op dit gebied. Er is onder meer bijzondere nadruk gelegd op het voortdurend verbeteren van onze afvalwaterbehandeling en op gezondheid en veiligheid op de werkvloer in onze eigen fabrieken. We zetten ons ook in om de energiebesparingsdoelstelling voor 2025 te halen, namelijk 7,5% van het energieverbruik in 2016. Dit betekent een besparing van iets meer dan 12 GWh, waarvan 40% werd bereikt in 2018. In 2018 hebben we de doelstelling geformuleerd om onze scope 1 en 2 broeikasgasemissies te verminderen in overeenstemming met de IPCC-aanbevelingen. Dit betekent een reductie van 75% tegen het jaar 2025, met 2016 als referentiejaar.

Onze producten worden vervaardigd met gekwalificeerde productieapparatuur in een gecontroleerde productieomgeving met behulp van gevalideerde productie- en kwaliteitscontrolemethoden om ervoor te zorgen dat elke batch voldoet aan vooraf bepaalde kwaliteitsspecificaties. De gegevensintegriteit van alle fabricage- en kwaliteitscontroleactiviteiten wordt in detail beoordeeld voordat een batch in de handel wordt gebracht. We ondernemen onmiddellijk actie als er een tekortkoming in de productkwaliteit wordt geconstateerd.

 

Verpakking

We minimaliseren afval door middel van het verpakkingsontwerp en we optimaliseren houdbaarheid, verpakkingsafmeting en materiaalstromen. Het optimaliseren van de houdbaarheid is van bijzonder belang, om ervoor te zorgen dat de middelen die nodig zijn voor productie, verpakking en transport niet allemaal verloren gaan.

Veiligheid is ook een belangrijk aspect van verpakkingen. Verpakkingen spelen een belangrijke rol bij het beschermen van onze producten. We implementeren nieuwe veiligheidsmaatregelen, serialisatie en anti-manipulatiefuncties om de veiligheid en traceerbaarheid nog verder te verbeteren.

 

Transport en distributie

In de logistiek maken we gebruik van gespecialiseerde dienstverleners om aan onze strenge kwaliteits- en betrouwbaarheidsvereisten te voldoen. Onze partners hebben maatregelen getroffen om hun eigen milieu-impact te verminderen.

 

Gebruik door de patiënt

We voeren voortdurende veiligheidsbewaking uit, verzamelen feedback van klanten en voeren baten-risicobeoordelingen uit gedurende de gehele levenscyclus van een product.

We verstrekken ook duidelijke informatie aan beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg over het juiste gebruik van onze geneesmiddelen.

 

Case Easyhaler, droogpoederinhalator

Een voorbeeld van onze milieuinspanningen is de Easyhaler. Voor onze droogpoederinhalator, Easyhaler, was een van de oorspronkelijke ontwikkelingsdoelen om omwille van milieuredenen een drijfgasvrije inhalator te maken. Het Protocol van Montreal in 1987 verbood het gebruik van ozonafbrekende chloorfluorkoolstof-drijfgassen (CFK's) voor inhalatieproducten, zoals afgemeten dosisinhalatoren (MDI's). Sinds de inwerkingtreding van het Protocol van Montreal is het gebruik van de meeste ozonafbrekende stoffen gestopt of in ieder geval afgenomen. CFK's werden vervangen door hydrofluoralkaan-drijfgassen (HFA/HFC), en het gebruik hiervan is nog steeds toegestaan ​​in geneesmiddelen voor de behandeling van astma. In MDI's worden drijfgassen tijdens gebruik uitgestoten en na productverwijdering vrijgegeven. HFK's zijn krachtige broeikasgassen met ongeveer 1300 keer meer aardopwarmingsvermogen dan kooldioxide. Bovendien is de koolstofvoetafdruk van sommige MDI-producten is nog steeds 10 tot 20 keer hoger dan die van droogpoederinhalatoren. [1] Daarom waren drijfgasvrije inhalatoren niet alleen een instrument in de strijd tegen de aantasting van de ozonlaag, maar ook bij het verminderen van de impact op het klimaat tijdens gebruik van de inhalator.

[1] Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer, Medical and Chemicals Technical Options Committee, 2018 Assessment Report, UN Environment

 

Einde levensduur en verwijdering van het product

We zien erop toe dat afvalstoffen van onze eigen activiteiten op de juiste manier worden behandeld. Geneesmiddelen waarvan de vervaldatum is verstreken of die niet langer nodig zijn, moeten worden teruggebracht naar de apotheek om op de juiste manier te worden vernietigd, en het verpakkingsmateriaal moet voor recyclering naar speciale inzamelpunten worden gebracht. Op onze website vindt u richtlijnen voor de juiste verwijdering van farmaceutisch afval. Voor aanvullende en lokale informatie is het raadzaam uw apotheek te raadplegen, aangezien regelingen voor het verwijderen van geneesmiddelen om te voorkomen dat deze in het milieu terechtkomen, van land tot land kunnen verschillen.

 

Orionbvbaweb - version May 2021