Berekening van de CO2-voetafdruk geeft informatie over de milieueffecten van het afvalbeheer van Orion

Met de berekening van de koolstofvoetafdruk van afval kan Orion de milieueffecten buiten de eigen bedrijfsvoering evalueren. De beste manier voor het bedrijf om zich te richten op haar milieupraktijken als geheel is op basis van de analyse van de levenscyclus.

Een van de strategische doelstellingen van Orion is het voortdurende verbeteren van haar prestaties op het gebied van duurzaamheid. Bij een allesomvattende duurzaamheidsbeoordeling ligt de nadruk met name op verantwoordelijkheid voor het milieu. Orion geeft blijk van verantwoordelijkheid voor het milieu door de volledige levenscyclus van haar activiteiten en producten te bewaken.

Maar nu pakt Orion ook de emissies buiten de eigen bedrijfsvoering effectiever aan dan voorheen. Dit vindt plaats door middel van de berekening van de koolstofvoetafdruk voor afval, wat deel uitmaakt van een pilotproject dat door Fortum in 2019 aan Orion is voorgesteld voor het afval van het bedrijf. Fortum Waste Solutions is de belangrijkste partner van Orion op het gebied van afvalbeheer.

 

Milieupraktijken aanpakken met nieuwe informatie

Orion greep onmiddellijk deze kans aan om deel te nemen aan het pilotproject.

“We willen ook ons ​​inzicht in de milieueffecten van onze bedrijfsvoering buiten onze eigen activiteiten vergroten. In de levenscyclus van een geneesmiddel is de uitstoot van broeikasgassen buiten onze eigen bedrijfsvoering een belangrijk element,” vertelt Otto Järvinen, EHS-specialist van Orion. EHS staat voor 'Environment, Health and Safety Management'.

In het pilotproject van Fortum werd de berekening van de koolstofvoetafdruk in nauwe samenwerking nader gedefinieerd, om de berekening zo nauwkeurig en inzichtgevend mogelijk te maken. Met deze berekening kan Orion inschatten welke afvalcomponenten de grootste milieueffecten hebben, en waarom dat zo is.

“Afvalbeheer kan een grote impact hebben op de totale uitstoot; zelfs groter dan logistiek.  Deze gegevens geven ons een nauwkeuriger beeld van de levenscyclus van een geneesmiddel. Geneesmiddelen kunnen in dit opzicht onderling sterk verschillen,” aldus Järvinen.

“We gebruiken deze gegevens om projecten te selecteren die gericht zijn op het verminderen van gevaarlijk afval. Met andere woorden, de gegevens helpen ons onze maatregelen nauwkeuriger te richten dan voorheen. Het zoveel mogelijk terugdringen van gevaarlijk afval is een van de milieudoelstellingen van Orion.”

 

Milieueffecten kunnen niet vanuit één invalshoek worden bekeken

Het emissieverslag van Fortum zal onder andere gegevens opleveren over materiaalstromen die naar recyclering en terugwinning gaan en over de effecten daarvan op de vermindering van de totale uitstoot.

“De gegevens zullen bijdragen aan het identificeren van onze ontwikkelingsdoelen,” zegt Järvinen.

De algehele werking en analyse van de levenscyclus zijn cruciaal voor het verminderen van milieueffecten. Het draagt bij aan ons begrip van nauw met elkaar verweven effecten van verschillende factoren.

“Het gaat om het totaalbeeld. Je kunt milieueffecten niet slechts vanuit één invalshoek of onderdeel van de bedrijfsvoering beschouwen. Wanneer we één onderdeel van de bedrijfsvoering verbeteren, bereik je uiteindelijk mogelijk alleen dat de milieueffecten worden overgeheveld naar een ander onderdeel. Het verminderen van de hoeveelheid gevaarlijk afval kan bijvoorbeeld leiden tot een hoger energieverbruik elders,” legt Järvinen uit.

“Kort samengevat betekent dit dus dat we ons moeten richten op het minimaliseren van de milieueffecten van product- en operationele levenscycli. En het houdt ook in dat ons doel is om de groei van milieueffecten los te koppelen van de groei van het bedrijf.”

 

Beoordelingen en activiteiten op basis van gegevens

Wat de eigen activiteiten van Orion betreft, is het doel om de kooldioxide-uitstoot tegen eind 2025 met 75 procent te verminderen ten opzichte van het niveau van 2016. Er zijn goede vorderingen gemaakt.

Emissies van afvalbeheer zijn indirecte emissies van Orion. Deze worden nu geanalyseerd om meer gegevens te verkrijgen. Orion probeert echter voortdurend om het aandeel gevaarlijk afval van het totale afval terug te dringen.

“Voorheen konden we de effecten buiten ons eigen bedrijf alleen beoordelen op basis van grafieken en theorieën. Maar nu kunnen we een beoordeling maken op basis van de gegevens die zijn verzameld uit de eigen fabrieken van Fortum. Vergeleken met grafieken zullen deze gegevens de betrouwbaarheid van de beoordeling vergroten,” zegt Järvinen.

 

Onderdeel van een groter geheel van milieumaatregelen

Een milieumaatregel voor de lange termijn bij Orion was het beheer van afvalwater uit productie door middel van gescheiden afvalwaterafvoer. Afvalwater met risicovolle verontreinigende stoffen wordt daarbij gescheiden van het overige afvalwater en omgeleid naar een aparte installatie voor behandeling.

Het bedrijf heeft ook een aantal succesvolle energiebesparingsprojecten afgerond. In 2019 is Orion in haar productiefaciliteiten overgestapt op 100% groene stroom.

Het nieuwe wijkverwarmingsnetwerk in Turku maakt deel uit van het energieprogramma van Orion, dat gericht is op aanzienlijke kostenbesparingen in het energieverbruik en een verdere vermindering van de uitstoot van broeikasgassen in de toekomst.

Tekst: Diana Törnroos

 

 

Orionbvbaweb - version May 2021