}

Bedrijfsethiek en transparantie

Op een verantwoorde manier zaken doen betekent dat we een maatschappelijk verantwoorde onderneming zijn met hoge ethische normen, solide corporate governance en sterke financiële prestaties. We verwachten ook hoge ethische normen van onze partners. We communiceren transparant en tijdig naar onze stakeholders.

 

Waarborgen van mensenrechten in de hele waardeketen

Bij Orion respecteren we internationaal erkende mensenrechten bij al onze activiteiten en bevorderen we deze in de praktijk. We zijn toegewijd aan de principes van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en de kernverdragen van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) en verwachten hetzelfde van onze zakenpartners. We accepteren of moedigen geen activiteiten aan die de mensenrechten schenden en nemen niet deel aan dergelijke activiteiten.

Wederzijds vertrouwen, respect en diversiteit vormen de kern van onze waarden. Wij aanvaarden geen enkele vorm van discriminatie. In geen van onze activiteiten tolereren we het gebruik van kinderarbeid of dwangarbeid, noch in de activiteiten van onze leveranciers of partners.

Mensenrechten zijn geïntegreerd in onze corporate governance-praktijken en onze due diligence-processen voor leveranciersbeheer.

We respecteren de vrijheid van vereniging van onze medewerkers en hun recht om vakbonden op te richten. Overeenkomstig het algemene principe van wettelijke naleving van de Groep houdt Orion zich aan de wetgeving en aan bindende collectieve overeenkomsten. Dit is ook vastgelegd in ons Human Resources-beleid, dat deel uitmaakt van het Handboek Corporate Governance van de Groep.

 

Duurzaam beheer van de wereldwijde toeleveringsketen

Orion heeft een uitgebreid netwerk van leveranciers in meer dan vijftig landen. Onze leveranciersnetwerk voorziet ons van verpakkingsmaterialen, grondstoffen (bijv. actieve farmaceutische bestanddelen) en producten. Daarnaast doen we een beroep op externe partners voor de levering van diensten en materialen ter ondersteuning van onze kernactiviteiten (aangeduid als indirecte inkoop). De eigen activiteiten van Orion beslaan slechts een deel van de waardeketen van onze producten en we erkennen het belang van het waarborgen en ontwikkelen van duurzaam beheer van de toeleveringsketen. Dit is essentieel omdat veel van onze duurzaamheidsrisico's verband houden met onze wereldwijde toeleveringsketen en omdat het grootste potentieel voor het verminderen van de milieueffecten van onze producten in de productiefase ligt.

Bij Orion streven we voortdurend naar vermindering van onze milieubelasting en beheersing van de maatschappelijke risico's in onze toeleveringsketen. Naast onze eigen inspanningen zien we dat een gemeenschappelijke visie en gedeelde verantwoordelijkheid een effectieve manier is om beste praktijken in duurzaam toeleveringsketenbeheer te verbeteren en te ontwikkelen. Orion is lid van het initiatief voor een duurzame farmaceutische toeleveringsketen (Pharmaceutical Supply Chain Initiative (PSCI)), een sectorinitiatief dat zich richt op het bevorderen en voortdurend verbeteren van de farmaceutische toeleveringsketen op het gebied van arbeid, ethiek, milieu, gezondheid en veiligheid en verantwoorde inkooppraktijken. Orion heeft de PSCI-principes opgenomen in de Gedragscode voor Derden van Orion. We nemen actief deel aan PSCI-commissies, delen informatie binnen het netwerk en maken gebruik van de duurzame instrumenten voor toeleveringsketenbeheer die PSCI biedt.

 

Open en transparante communicatie

Als farmaceutisch bedrijf moet onze communicatie betrouwbaar, transparant, uitvoerig en actueel zijn. Orion rapporteert al meer dan 10 jaar over haar duurzaamheidsprestaties. Sinds 2017 is de niet-financiële rapportage over duurzaamheidsonderwerpen opgenomen in de jaarrekening en bijbehorende stukken.

We bevorderen de belangen van het bedrijf, bijvoorbeeld door deel te nemen aan de maatschappelijke dialoog en het beïnvloeden van besluitvormers. Wij beïnvloeden de politieke besluitvorming voornamelijk via relevante brancheorganisaties. Alle belangenbehartiging wordt gedaan in overeenstemming met het algemene bedrijfsbeleid van Orion en de EU- en nationale regelgeving. We ondersteunen geen politieke activiteiten.

 

Ethische marketing en communicatie

De verkoop- en marketingorganisaties van Orion voor geneesmiddelen volgen in de eerste plaats de lokaal geldende wetgeving met betrekking tot geneesmiddelen, marketing, consumenten en concurrentie, de internationale code voor reclame- en marketingcommunicatiepraktijken en de Gedragscode van de Orion Groep en interne richtlijnen, die voldoen aan de principes van de praktijkcodes van de EFPIA. De beheerverantwoordelijkheden in onze farmaceutische verkoop- en marketingactiviteiten zijn geregeld op een wijze om te voldoen aan de vereisten van de relevante wetgeving in hun respectievelijke landen en de relevante standaard operationele procedures en interne codes van Orion.

Bij het voorbereiden van marketingcommunicatie en materialen volgen we de procedures die zijn vastgesteld door de gezondheidsautoriteiten voor het controleren en garanderen van de wettelijke, regelgevende en ethische naleving van de inhoud voordat het materiaal wordt vrijgegeven voor gebruik en publicatie.

`We organiseren regelmatig trainingen voor onze verkoop- en marketingorganisatie over de codes en praktijken van de sector en de praktijken en principes van Orion.

 

Beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg als samenwerkingspartners

Artsen en andere beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg, maar ook de organisaties waarvoor zij werken, zijn belangrijke samenwerkingspartners voor de farmaceutische industrie. Ze bieden waardevolle klinische vakkennis voor de ontwikkeling en verbetering van behandelingen met geneesmiddelen. Beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg kunnen op hun beurt profiteren van verdere opleiding en uitwisseling van informatie die in verschillende fora wordt geboden door de farmaceutische industrie.

We maken deel uit van het gezondheidszorgsysteem en geven jaarlijks training aan 13.500 beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg in Finland. Dit zijn onder meer artsen, apothekers en geneeskundestudenten.

Om de transparantie van de verschillende vormen van interactie en de daarmee samenhangende financiële compensatie te vergroten, heeft Orion ervoor gekozen om de gegevens over haar compensatie aan de beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg openbaar te maken. Het gaat daarbij om zorgprofessionals die het recht hebben om geneesmiddelen voor te schrijven en toe te dienen. Sinds 2016 rapporteren we deze gegevens jaarlijks, met vermelding van waardeoverdrachten op individuele basis voor elke identificeerbare ontvanger. We zijn van mening dat het inzichtelijk maken van deze samenwerking door transparant te zijn en de vergoeding te publiceren die aan beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg en zorgorganisaties wordt betaald voor de tijd die zij met ons hebben gewerkt, leidt tot meer inzicht in deze samenwerking en daarmee bijdraagt aan het bevorderen van vertrouwen bij stakeholders. We maken alle betalingen aan beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg openbaar op basis van het werk dat is gedaan, voor alle landen waarin we onze eigen activiteiten hebben. We doen geen betalingen aan beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg voor promotionele doeleinden. Openbaarmakingsrapporten zijn beschikbaar op onze openbare website en zijn voor elk land toegankelijk. Individuele beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg kunnen echter op grond van hun wettelijke recht op privacy voorkomen dat hun naam in het rapport wordt vermeld.

De informatie die we delen met artsen, apotheken en patiënten met betrekking tot geneesmiddelen is in overeenstemming met de productkenmerken die zijn bevestigd door regelgevende autoriteiten die geneesmiddelen controleren op basis van de resultaten van het onderzoek en de gegevens die zijn verzameld bij klinisch gebruik.

 

 

Orionbvbaweb - version May 2021